Operativa účetnictví

Kniha faktur

 • Zápis faktur i fakturace (i vystavení faktury za odběratele) přímo nebo odvozeným skladovým dokladem (příjemka, dodací list), odvozením ze skladového dokladu (vystavená faktura z dodacího listu i přijatá faktura z příjemky) nebo předem vystavená s následným generováním DL do skladu.

 • Zápis smluvních plateb (stálé platby).

 • Faktury i smluvní platby s rozpisem podle platebního kalendáře.

 • Zápis do saldokonta ihned při uložení faktury nebo smluvní platby.

 • Číslo faktury má volitelný počet míst (max. 10) a může obsahovat i abecední znaky.

 • V rámci zpracování hlavičky lze i přímý zápis partnera do adresáře (nebo oprava údajů existujícího).

 • Fakturace:
  - vystavení faktury bez položky (jen s využitím šablon), s návazností na číselník položek a ceník – bez zápisu do skladové evidence (možnost využití položek zásob, zvířat i majetku) nebo se současným vystavením skladového dokladu (příjemky, dodacího listu).
  - dodací listy, faktury, stvrzenky se vystavují ihned po pořízení dat současně s vystavením dodacího listu, dávkově z předem vystavených dodacích listů (najednou pro všechny zákazníky, výběr lze omezit dle datumu, hodnoty faktur, zakázkou od-do) nebo nabídkou dat z přijatých objednávek.
  - práce i ve 2 cizích měnách (ceníková měna rozdílná od měny k úhradě) s přepočtem do účetní měny (i jako daňový doklad vč. DPH).
  - maloobchodní i velkoobchodní cena nebo jen evidenční řádka s informativní cenou bez zahrnutí do částky k úhradě a do účetnictví.
  - prodejní množství v jiné MJ než je základní MJ pro evidenci skladu.
  - možnost vystavení faktury za dodavatele (využívají např. mlékárny a jatka).
  - možnost vystavení zálohy vč. DPH na základě ceníkových položek – proforma faktura.
  - texty s neomezenou délkou - v řádku, v hlavičce faktury, před 1. řádkou a za poslední řádkou faktury.
  - texty s pevnou délkou s libovolnou náplní i předtiskem.
  - volitelné řazení položek na faktuře.
  - tisk až 3 adres (obchodní, poštovní, dodávky).
  - různé druhy tisku faktur (i se složenkou a převodním příkazem).
  - cizojazyčné faktury.
  - volitelné modifikace řádků.

 • Vystavení fa v hotovosti se současným zúčtováním úhrady, do pokladny jen sumárná zápis.

 • Tisky přehledů faktur podle vybraných hledisek (neuhrazené - s vystaveným nebo nevystaveným převodním příkazem, nezúčtované, stornované, vypořádané, neodečtené zálohy atd.).

 • Prohlížení formou řádkového přehledu i detailu.

 • V detailu lze volit vybrané údaje ze saldokonta (úhrady plateb, vystavení převodního příkazu včetně detailu prvotního dokladu platby nebo převodního příkazu).


Vnitrofakturace

 • Stejně jako u externích faktur je možné volit: zápis nebo vystavení, účtováním ihned při pořízení nebo následně po pořízení.

 • Pořízení řádků má stejná pravidla jako pořízení řádků externí faktury (tj. přes šablony nebo položky).


Pokladna a obchodní kasa

 • Účetní i neúčetní pokladna i prodejní kasa.

 • Libovolný počet pokladen.

 • Pokladna korunová i valutová, více pokladen.

 • Třístupňové uspořádání dat (hlavička dokladu, paragony, řádky paragonu).

 • Libovolný počet paragonů na jednom dokladu.

 • Volitelně lze zapisovat prvotně jen hlavičky dokladů s celkovou částkou za účelem tisku zjednodušeného pokladního dokladu (k podpisu příjemců a plátců) – rozpis paragonů včetně zápisu do DPH se provede dodatečně.

 • Volitelně lze kombinovat příjmové i výdajové paragony (vyúčtování ze středisek).

 • Tisk pokladního dokladu i jednotlivých paragonů.

 • Zápisy úhrad nových záloh do saldokonta za účelem nabízení k následnému odečtu.

 • Úhrady fa bez jejich zápisu v evidenci se zapisují formou odložených plateb, součástí modulu je i úloha pro likvidaci odložených plateb.

 • Vystavení paragonu tržeb na stejných principech jako je faktura (doplnění ceny z ceníku, zápis do skladové evidence apod.). Z vystaveného paragonu lze volitelně tisknout paragon, stvrzenku nebo fakturu.

 • Zaevidování příjmu a výdeje do skladové evidence současně se zápisem do pokladny (příjmový paragon výdej ze skladu - DL, výdajový paragon – příjemka do skladu).

 • Možnost rozpisu jedné platby, která uhrazuje více fa podle jednotlivých fa v jednom paragonu.

 • Automatické uložení neidentifikovaných plateb do odložených plateb.

 • Součástí úloh je párování odložených plateb.

 • Záznam úhrady do salda se přenese ihned při zápisu (tj. i nezaúčtovaných plateb).

 • Možnost tisku daňového dokladu.

 • Tisk pokladní knihy, pokladního dokladu a různých sestav přehledů.

 • Obchodní kasa - pro maloobchody a supermarkety:
  - zároveň s vystavením paragonu se vydá zboží ze skladu a zaznamená příjem peněz do pokladního knihy.
  - po ukončení se zobrazí celková částka k úhradě na display, pokladní zaznamená příjem částky a program zobrazí částku k vrácení.
  - volitelný formát tisku daňového dokladu (paragon, stvrzenka i fa).
  - zaúčtování je možné podle paragonů i za celý doklad (bez ohledu paragonů).


Převodní příkazy

 • Elektronická i tisková forma.

 • Několik zdrojů dat pro výběr položek do převodního příkazu – saldokonto (filtr pro hromadný nebo jednotlivý výběr ze salda), mzdy, připravené převodní příkazy, zásobník a v neposlední řadě možnost editace řádku (se zastavováním na údajích dle šablony).

 • Převodní příkazy se ukládají do knihy převodních příkazů s informacemi o stupni zpracování – neuzavřený PP, uzavřený PP, neodeslaný PP, odeslaný PP.

 • Možnost prohlížení, editace, opravy, příp. výmazu vybraného převodního příkazu (v rámci povolených kontrol).

 • Kontrolní opisy převodních příkazů, sestavy výpisů v různém třídění.

 • Definice bankovních formátů v tabulce – výhodou je operativní možnost doplnění bankovního formátů příp. provedení změny.


Bankovní výpisy

 • Jednodenní i vícedenní výpisy.

 • Příjem elektronicky s automatickým párováním nebo klasickým zpracováním.

 • Při klasickém zpracování se pořizuje jen variabilní symbol a program doplňuje hodnoty ze salda.

 • Úhrady nových záloh se zápisem neúčetního předpisu do saldokonta za účelem nabízení k následnému odečtu zálohy.

 • Možnost rozpisu jedné platby podle jednotlivých faktur.

 • Automatické uložení neidentifikovaných plateb do odložených plateb.

 • Součástí úloh je párování odložených plateb.

 • Záznam úhrady do saldokonta ihned při zápisu bankovního výpisu (i bez zaúčtování).

 • Možnost účtování následně po uložení zápisu (možnost ponechat rozpracovaný bankovní výpis bez zaúčtování).

 • Tisk opisu bankovního výpisu, sestavy přehledů.

 • Pořízení plateb se současným zápisem do daňové evidence (nejedná se o úhrady faktur).
Copyright © 2012 - UOK Znojmo, spol. s r.o.

Ekonomický a účetní program IMES  Ekonomický a účetní program UOK   Zpracování účetnictví  Daňová evidence (Účto)   Účetní poradenství   Tvorba internetových stránek    Webmaster