Správa projektu, číselníky

Partneři

 • Informace o partnerovi, které ovlivňují algoritmy programu nebo jen poskytují uživateli informace.

 • Vazby na rozborové informace (prodej, nákup, objednávky, zakázky ….) z celého systému.

 • Aktualizace a pořízení nového partnera je možné i z jiných modulů (a to i současně při pořízení prvotních dokladů např. faktury nebo pokladního dokladu).

 • Vyhledávání (dle všech údajů) v řádkovém prohlížeči partnerů s možností vyvolání detailu; z něho i přepnutí do aktualizace.

 • Možnosti přidělení pořadového identifikačního čísla od řady pro určitou skupinu partnerů.

 • Třídění partnerů dle volitelných skupin, které se dále využívají i pro třídění sestav a prohlížečů.

 • Informace o partnerovi jsou např. z těchto oblastí:
  - kontakty partnera (neomezený počet - jméno, funkce, telefon, e-mail atd.).
  - počet bankovních účtů partnera.
  - položky partnera (pro výstupy na dodacích listech, fakturách, objednávkách apod.).
  - stroje partnera (využívají dopravní firmy).
  - účty partnera (pohledávek a závazků, záloh).
  - další informace v třídění s vazbou na nákup a prodej (jeden partner může být dodavatelem i odběratelem).

 • Obsahem tabulky partnerů jsou i osoby s pracovně právním vztahem ke společnosti uživatele programu (zaměstnaci, členové apod.) – využívají se při pořízení buď jako obchodní partneři (faktury) nebo jako osoby (vnitropodnikové třídící hledisko).


Položky a ceník

 • Číselník položek obsahuje položky zásob, majetku, zvířat a služeb.

 • Položka (označovací kód zásob, majetku a zvířat):
  - volitelný rozsah označení položky až do 25 znaků (i abecední znaky).
  - je možné nastavit interní systém přiřazování kódu u nových položek, je možné použít i pořadové číslování.

 • Základní funkcí je uchování následujících údajů:
  - identifikačních údajů položky a parametrů zpracování do skladových dokladů, faktur, dokladů majetku a zvířat.
  - přiřazuje ceny a procento slevy podle cenových skupin (partnerů, položek, skladů), dle typu ceny (velkoobchodní, maloobchodní), dle druhu ceny (výrobní, nákupní, prodejní), dle měny a datumu platnosti od do.

 • Pro přiřazení do zpracování dokladů skladových, faktur, stvrzenek a paragonů skladových i neskladových.

 • Klíčovými údaji je položka a skupina skladu.

 • Obsahem karty položky jsou:
  - parametry přiřazené od typu položky (z číselníků typů položek – např. cenový režim FIFO nebo průměrná cena) a skupiny položek (z číselníku skupin položek – např. možnost výdeje do mínusu, vedení podle výrobních čísel apod.).
  - způsob evidence – sortiment položky, hmotnost u kusové zásoby, základní MJ skladové evidence, povolené jednotky pro příjem a výdej (s přepočtem na základní), a další identifikační údaje položky, např. účetní skupina – přiřazuje hlavní účet, cenová skupina pro zařazení ceny, sortiment, DPH, základní a další měrné jednotky, použitelné měrné jednotky spolu s jejich přepočty a měrné jednotky pro nabízení.
  - dále je volitelně přiřazený jeden ze 2 druhů ceníků – s cenou ke konkrétnímu partnerovi nebo přiřazením CS partnerů.
  - libovolný počet prodejních cen, vedle prodejních cen jsou v ceníku i ceny nákupní a výrobní (typ ceny).
  - prodejní ceny je možné volit velkoobchodní (bez DPH) nebo maloobchodní (vč. DPH ) – druh ceny.
  - ceny jsou uložené podle MJ, měn, platnosti, typů a druhů cen a kategorií.

 • Řádek ceníku bez partnera obsahuje (mimo položky a skupiny skladu) vždy:
  - typ ceny (maloobchodní a velkoobchodní).
  - druh ceny (nákupní, prodejní, výrobní).
  - kategorii ceny.
  - měrnou jednotku.
  - měnu.
  - dobu platnosti od do.
  - cenu.

 • Konkrétní řádek ceníku se přiřazuje k cenovým skupinám (partnera, položky a skladu).

 • Automatické doplnění ceny k položce z ceníku:
  - lze využít např. u faktur, paragonů, objednávek, skladových dokladů.
  - odvozením od CS skladu, CS položky, CS partnera, Typu a druhu ceny, měny a MJ program doplní nejdříve kategorii ceny. Dle datumu změny a kategorie dále doplní konkrétní cenu.

 • Od přijatých objednávek, vystavených faktur a stvrzenek se doplňují prodejní ceny, do vystavených objednávek, přijatých faktur a příjemek se doplňují nákupní ceny a do příjemek z výroby ceny výrobní (nemusí být pravidlem – záleží na nastavení programu).


Šablony a číselníky ostatní (mimo partnerů a položek)

 • Centrální a jednotné nastavení veškerých číselníků ovlivňujících chod IS IMES v modulu číselníky.

 • Pro společné úlohy (např. účtování) jednotný způsob nastavení u všech modulů.

 • Striktně oddělené 3 úrovně – systémové (legislativní číselníky xxxxP), podnikové (mimo xxxxP a uživatelské (šablony).

 • Členění do skupin podle logických vazeb mezi sebou (např. pro účty, partnery, sklady, rozbory,…).

 • Šablonami se vedle způsobu pořízení (zastavování, duplikace, způsobe doplnění a hodnoty pro doplnění) nastavují i zobrazené údaje ve formuláři, jejich šířka a pořadí. Formulář může být jedno i víceřádkový.


Správa projektu

 • Uživateli slouží především pro spouštění exportu a importu dat, pro archivaci dat, pro nastavení uživatelských práv a pro spouštění speciálních funkcí.

 • Slouží též ke správě sestav, tzn. definici nových, úpravě stávajících…

 • Autoři modul využívají pro systémové nastavení dialogů, informací, chybových hlášek.
Copyright © 2012 - UOK Znojmo, spol. s r.o.

Ekonomický a účetní program IMES  Ekonomický a účetní program UOK   Zpracování účetnictví  Daňová evidence (Účto)   Účetní poradenství   Tvorba internetových stránek    Webmaster